TMT Charity Project for Sustainability 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 TMT มอบกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป