จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (59)

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า และระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป