TMT ร่วมลงนาม โครงการปลูกป่าในโรงงาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 TMT ร่วมลงนาม โครงการปลูกป่าในโรงงาน กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการปลูกป่า ณ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อการปลูกป่า ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร