TMT มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับชุมชนที่ประสบอุทกภัย

มื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และคณะผู้จัดการ มอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับชุมชนที่ประสบอุทกภัย ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา