จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (58)

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจัดเก็บสินค้า และห้อง Laboratory  ในอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป