จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (57)

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก การจัดเก็บสินค้า และห้อง Laboratory ของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพครบวงจร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป