TMT ร่วมสนับสนุน โครงการ “รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน”

วันที่ 17 กันยายน 2564 TMT ให้การสนับสุนนเงินจำนวน 200,000 บาท ในโครงการ “รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน”  ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของคนในสังคมและชุมชน ร้านอาหารขนาดเล็กในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19