โครงการเหล็กเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 3 เมษายน 2564 TMT  ให้การสนับสนุนเหล็กมอบให้กับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสร้างหลังคาโรงอาหารส่วยขยายเพิ่มเติมรองรับนักเรียนจำนวน 804 คนเพื่อใช้ในการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น