TMT ห่วงใย มอบ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ใช้มือกด” ลดการแพร่เชื้อ Covid-19

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  TMT  มอบ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ใช้มือกด”  ซึ่งเป็นฝีมือการผลิตจากพนักงาน TMT สาขาพระราม 3  จำนวนทั้งสิ้น 11 เครื่อง  โดยมอบ ให้กับโรงเรียน และมหาวิทยลัย ดังนี้

 1.  โรงเรียน วังน้อย (พนมยงค์วิทยา )  จำนวน 3 เครื่อง  

2. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  จำนวน 3 เครื่อง

3.  สถาบันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 จ.ปทุมธานี  จำนวน 5 เครื่อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่เชื้อ Covid-19  จาการใช้มือสัมผัสเจลแอลกอฮอล์