จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (52)

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของห้อง LAB TMT  และชมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป