TMT มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563  TMT มอบข้าวสารจำนวน 500 ถุง  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อ.วังน้อย เพื่อมอบให้กับชุมชนโดยรอบในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19