โครงการเหล็กเพื่อความยั่งยื่น

 TMT  ให้การสนับสนุนเหล็กรูปพรรณ โดยมอบให้กับชมรมชาวเหนืออาสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนและสร้างโรงอาหารให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนแม่หอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยอาคารเรียนและโรงอาหารที่ดีจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น