โครงการเหล็กเพื่อความยั่งยื่น

TMT  ให้การสนับสนุนและมอบเหล็กรูปพรรณให้กับค่ายอาสาพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำไปสร้างอาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ให้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่