จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (50)

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อทำการศึกษาและสำรวจสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานเพื่อนำไปวางแผนการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงานต่อไป