จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (49)

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรีเข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเหล็กพร้อมรับชมกระบวนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก และคลังสินค้า เพื่อเพิ่มทักษะความรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงการทำงานจริงในอนาคตต่อไป