จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (48)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาเวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ชุมชน กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปต่อยอดในเรียนและการทำงานต่อไป