บริษัท ไทยถาวรพาณิชย์ จักรกล แพร่ จำกัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร จากบริษัท ไทยถาวรพาณิชย์ จักรกล แพร่ จำกัด ได้เข้าอบรมและเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับประเภทและมาตรฐานของเหล็ก  พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต คลังสินค้า และห้อง LAB  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจต่อไป