จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (46)

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิค เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและคลังสินค้าของ TMT เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป