จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (45)

วันที่ 25 กันยายน 2561, คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก คลังสินค้า และเยี่ยมชมอาคารโครงสร้างเหล็ก TMT Knowledge Center เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป