จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (40)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรีเข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเหล็กพร้อมรับชมกระบวนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก และคลังสินค้า เพื่อเพิ่มทักษะความรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงการทำงานจริงในอนาคตต่อไป