จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (41)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าดูงานด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน เพื่อทำการศึกษาและสำรวจสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานเพื่อนำไปวางแผนการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงานต่อไป