จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (38)

วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อนำความรู้ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป