จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (37)

วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชม TMT สาขาวังน้อยเพื่อศึกษาอุตสาหกรรมเหล็กในด้านกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ในการเรียนการสอนต่อไป