จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (35)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 TMT ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานการตรวจสอบคุณภาพเหล็กทางเคมี ห้อง LAB, กระบวนการผลิตท่อเหล็ก และคลังสินค้า เพื่อนำประสบการณ์และความรู้จากการเยี่ยมชมครั้งนี้ไปต่อยอดในการเรียน การทำงานในอนาคตต่อไป