จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (31)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการแปรรูปเหล็กในงานอุตสาหกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป